• 9802188090909

سوالات متداول

از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع ‌معامله‌اي‌ است ؟
پاسخ:
طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)،بيمه‌ عقدي‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح‌.

به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه فايده‌هايي‌ دارد ؟
پاسخ:
بيمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ و نگراني‌ از حوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت ‌تعاون‌ و كمك ‌به‌ همنوع ‌ است‌.


طرفين ‌قرارداد بيمه‌ چه‌ كساني‌ هستند ؟
پاسخ:
طرفين‌ قرارداد، عبارتند از:
1- بيمه‌گذار كه‌ خريدار بيمه ‌است‌ 2- بيمه‌گر كه ‌فروشنده‌ بيمه‌ است يعني‌ همان ‌شركت‌ بيمه‌.

موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌ ؟
پاسخ:
مورد بيمه‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يك‌ مفهوم ‌است‌: اموال‌، مسؤوليت‌ يا شخصي‌ است‌ كه‌ تحت‌ پوشش ‌بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.


چه ‌كسي‌ مي‌تواند خريدار بيمه‌ باشد ؟
پاسخ:
كساني‌ كه‌ مالك‌ يا استفاده‌ كننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول ‌باشند يا قانون مسؤوليت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، داراي‌ نفع‌ بيمه‌پذير هستند و مي‌توانند آن‌ را بيمه ‌كنند.

با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد ؟
پاسخ:
هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ باحوادث ‌گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حادثه‌ها، خوشايندند كه‌ به‌ آنها شانس‌ مي‌گويند و بعضي‌ ناخوشايند كه‌ ضرر و زيان‌ به‌ دنبال‌ مي‌آورند و ريسك‌ خوانده‌ مي‌شوند. راه هاي‌ گوناگوني ‌براي‌ برخورد با ريسك ‌وجود دارد. براي‌ مثال‌، برخي‌ از آنها را مي‌توان‌ حذف‌ كرد ياكاهش‌ داد; از بعضي ‌اجتناب‌ كرد يا خنثي ‌نمود يا اينكه ‌ريسك‌ را نگه ‌داشت‌. ولي ‌مهمترين‌ و مؤثرترين‌ روش‌ براي‌ مقابله‌ با ريسك‌، انتقال ‌آنها به‌ شركتهاي‌ بيمه‌ است‌. با بيمه‌كردن‌ جان‌، مال‌ و مسؤوليت‌ خويش‌ مي‌توان‌ عواقب‌ زيانبار مالي‌ ريسك‌ را به ‌بيمه‌گر منتقل‌ كرد.


شركت‌ بيمه‌، چگونه ‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌، اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟
پاسخ :
ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ و صدور بيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار است‌. در بيمه‌هاي ‌اشخاص‌، بيمه‌ گذار بايد علاوه‌ بر پيشنهاد بيمه‌، براي‌ بيمه‌شده‌ فرم ‌پرسشنامه‌ پزشكي‌ را نيز تكميل‌ كند. براي‌ بيمه‌هاي ‌اموال ‌بيمه‌گذار بايد در پيشنهاد بيمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را كه ‌درتصميم‌گيري‌ بيمه‌گر مؤثر است‌ قيد كند. البته‌ درصورت ‌ضرورت‌، بيمه‌گر مي‌تواند از بيمه‌ شده‌ معاينه‌ پزشكي‌ ‌بعمل‌ آورد و در مورد بيمه‌ اموال ‌از گزارش ‌كارشناسي ‌بازديد اوليه‌ استفاده‌ كند.

در صورتي‌كه ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌ مي‌شود ؟
پاسخ:
طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدي ‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت ‌پرداخت‌ نمي‌شود و حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ نيز قابل‌ استرداد نيست‌. در صورت ‌غيرعمدي‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق ‌بيمه‌ دريافتي‌ به‌ حق‌ بيمه‌ واقعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.

اگر بيمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نيت‌ دريافت‌ خسارت‌ بيشتر اموال‌ خود را بيش‌ از قيمت‌ واقعي‌ آن‌ بيمه‌ كند چه‌ اتفاقي‌ مي‌افتد ؟
پاسخ:
طبق‌ ماده ‌11 قانون ‌بيمه‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمي‌شود و حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ نيز قابل‌استرداد نيست‌.

بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد و بيمه‌گر از چه ‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌، ناشي‌ از خطر بيمه‌ شده‌ است‌ ؟
پاسخ:
اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ در قرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بيمه‌گذار حق‌ بيمه‌ تعيين‌ شده‌ را پرداخت ‌كند. اگر شركت ‌بيمه‌ با پرداخت ‌اقساطي‌ حق‌ بيمه ‌موافقت‌ نمايد، اعتبار آن‌ با پرداخت ‌نخستين‌ قسط حق‌ بيمه ‌شروع‌ مي‌شود و بيمه‌گر از زمان‌ اعتبار بيمه‌ متعهد جبران ‌خسارت‌ وارده‌ ناشي‌ از خطر بيمه‌شده‌ است‌.

حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت ‌خسارت‌ چقدر است‌؟
پاسخ:
حداكثر تعهد بيمه‌گر ، خسارت‌ وارده ‌است‌ به‌ شرط آنكه ‌اموال‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ بيمه‌شده‌ باشد و در روز حادثه‌ نيز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ خسارت‌ پرداختي‌ در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بيمه‌شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

گاهي‌ بيمه‌گذاران‌ از اين‌ شكايت‌ دارند كه‌ ميزان‌ خسارت‌ پرداختي ‌كمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟
پاسخ:
به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌ بيمه‌، هرگاه‌ بيمه‌گذار اموال‌ خود را به‌ كمتر از قيمت‌ واقعي ‌بيمه‌ كند يا بر اثر افزايش‌ قيمت‌ در روز حادثه‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ كمتر از ارزش‌ واقعي‌ باشد، خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بيمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ پرداخت‌ خواهد شد.

واسطه‌ بيمه‌، چه‌ كسي‌ است‌ ؟
پاسخ:
در بازار بيمه‌ علاوه‌ بر خريداران‌ بيمه ‌(بيمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌ (شركتهاي‌ بيمه‌) گروهي‌ هستند كه‌ واسطه‌ تلقي‌ مي‌شوند. اين‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار هستند كه‌ عبارتند از : نمايندگان‌ و دلالان ‌رسمي‌ (كارگزاران‌). نمايندگان‌، نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ تلقي ‌مي‌شوند و به‌ حساب‌ شركتي‌ كه‌ نماينده‌ آن‌ هستند فعاليت‌ مي‌كنند. ولي‌ دلالان‌ مي‌توانند با تمام‌ شركت هاي‌ بيمه‌ همكاري‌ داشته‌ باشند. تأييد صلاحيت‌ دلالان‌ رسمي‌ با بيمه ‌مركزي‌ ايران‌ است‌ و پس‌ از اين‌ تأييد است‌ كه‌ پروانه‌ دلالي‌ صادر مي‌شود. شركت هاي‌ بيمه‌ نيز پس‌ از تأييد بيمه‌مركزي‌ايران‌ براي‌ نمايندگان‌ خود گواهينامه‌ فعاليت‌ صادر مي‌كنند.

قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد ؟
پاسخ:
سه‌ نوع: 1- شرايط عمومي‌ 2- شرايط خصوصي و 3- شرايط ويژه‌.
شرايط عمومي‌: شرايطي‌ است‌ كه‌ براي‌ تمام‌ بيمه‌گذاران‌ يك‌ رشته ‌يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌نامه‌ چاپ‌ مي‌شود (مانند شرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌، شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه ‌اتومبيل‌ و ...).
شرايط خصوصي‌: مخصوص‌ يك‌ بيمه‌گذار معين‌ است‌ و مشخصات‌ بيمه‌گذار، موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌، خطرهاي‌بيمه‌شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان ‌تعهد بيمه‌گر در آن‌ قيد مي‌شود.
شرايط ويژه:‌ شرايط ويژه نيز، مخصوص‌ موارد خاصي‌ است‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ مي‌شود (مانند بيمه‌ بودن‌ يكي‌ از خطرهاي‌ استثنا شده‌).

خطرهاي‌ استثنا شده‌ كدامند ؟
پاسخ:
خطرهايي ‌هستند كه‌ خسارت‌ ناشي‌ از آنها جزو تعهد بيمه‌گر نيست‌. اين‌ خطرها كه‌ استثنات‌ استاندارد ناميده‌ مي‌شوند، عبارتند از: 1- خطر جنگ‌ 2- خطر انرژي‌ هسته‌اي‌ و مواد راديواكتيو 3- خطر برخورد امواج‌ صوتي‌.

وظايف‌ بيمه‌گذارچيست‌ ؟
پاسخ:
وظايف‌ بيمه‌گذار عبارت‌ است‌ از: 1- دادن ‌اطلاعات‌ دقيق‌ در پيشنهاد بيمه‌ تا بيمه‌گر بتواند حق‌ بيمه‌صحيح‌ را تعيين‌كند 2- پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بيمه‌ 3- حفاظت‌ از مورد بيمه‌ در حد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجود بيمه 4- اعلام‌ تشديد خطر (اگر مورد بيمه‌ بر اثر عمل‌ بيمه‌گذار يا عمل‌ شخص‌ ثالث‌ تشديد شود مراتب‌ بايد به‌ اطلاع‌ بيمه‌گر برسد و با صدور الحاقيه‌ تأييد شود) و 5- اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌ حادثه‌اي‌ كه‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهد بيمه‌گر است‌.

بيمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع ‌حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بيمه‌ گر برساند ؟
پاسخ:
تا پنج ‌روز از تاريخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌، قبل‌ از اينكه ‌آثار حادثه‌ از ميان‌ برود و بيمه‌گر بتواند كارشناس‌ خود را براي ‌ارزيابي‌ خسارت‌ و ميزان‌ تعهد خود اعزام‌ كند.

چه ‌زماني‌ خسارت‌ براي‌ بيمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقي‌ مي‌شود و بايد خسارت‌ را بپردازد ؟
پاسخ:
اگر چهار مورد زير براي‌ بيمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ را مي‌پردازد: 1- خطر بيمه‌ شده‌ اتفاق‌ بيفتد 2- براثر تحقق ‌خطر بيمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود 3- خسارت‌ وارده ‌مستقيم از خطر بيمه‌ شده‌ ناشي‌ شود و 4- اموال‌ خسارت‌ ديده‌، همان‌ اموالي‌ باشد كه‌ بيمه‌ شده‌ است‌ (بيمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ بايد فهرست‌ اموال‌ خسارت‌ ديده‌ و ميزان‌ تقريبي‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بيمه‌گراعلام‌ كند).
شركتهاي‌ بيمه‌، در فاصله‌ بين‌ دريافت‌ حق‌ بيمه ‌و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق ‌بيمه‌هايي‌ كه‌ از مردم ‌دريافت‌ مي‌دارند، نگهداري‌ مي‌كنند ؟
پاسخ:
شركت‌ بيمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ مي‌كند، مگر اينكه‌ حق‌ تعمير يا جايگزيني‌ مورد بيمه‌ در بيمه‌نامه ‌پيش‌بيني‌ شده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ بيمه‌گر بايد در مدت ‌متعارف‌، تعمير يا جايگزيني‌ را انجام‌ دهد.

پيامدهاي ‌ناگوار مالي ‌ناشي‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراييهاي‌ ملي‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ جبران‌ كرد ؟
پاسخ:
از مهمترين‌ آثار اقتصادي‌ بيمه‌، حفظ توان‌ مالي‌ بيمه‌گذار درخصوص‌ اموال ‌و تأسيسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ يا دولت ‌است‌ كه‌ جزئي‌ از ثروت‌ ملي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

سرمايه‌گذار، چگونه‌ مي‌تواند با خيال‌ راحت‌ سرمايه‌گذاري‌ كند ؟
پاسخ:
سرمايه‌گذاري‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طريق‌ بيمه ‌تضمين‌ مي‌شود و در صورت ‌بروز خسارت‌، شركت‌ بيمه ‌آنرا مي‌پردازد.

آيا قرارداد بيمه‌ و تغييرات‌ آن‌ مي‌تواند شفاهي‌ باشد ؟
پاسخ:
خير. بيمه‌نامه‌ كه‌ سند قرارداد بيمه‌ است‌ بايد كتبي‌ باشد و هرگونه‌ تغيير در مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ كتبي‌ بيمه‌گذار و موافقت‌ بيمه‌گر با صدور برگه‌اي‌ به‌ نام‌ الحاقيه‌ صورت‌ مي‌گيرد.

فرانشيز چيست‌ ؟
پاسخ:
درصد يا مبلغي‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن ‌برعهده‌ خود بيمه‌گذار وجود بيمه‌نامه ‌نبايد موجب سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار شود. بيمه‌گذار، همان‌ طور كه‌ از اموال‌ خود مراقبت‌ مي‌كند بايد از اموال‌ بيمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت ‌بعمل‌ آورد. وجود فرانشيز موجب ‌مي‌شود كه‌ بيمه‌گذار در حفظ و نگهداري ‌موضوع‌ بيمه‌ جدي‌ باشد. فرانشيز موجب‌ حذف‌ خسارت هاي ‌جزئي‌ مي‌شود كه‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و عملياتي‌ بيمه‌گر كاهش‌ مي‌يابد.


آيا استهلاك‌، بيمه‌ شدني‌ است‌ ؟
پاسخ:
استهلاك‌ و كهنگي‌ براثر استفاده‌، بيمه‌شدني‌ نيست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاك‌ كسر مي‌شود. زيرا ريسك‌ بيمه‌پذير بايد اتفاقي‌ و احتمالي‌ باشد در حالي‌ كه‌ استهلاك‌ امري‌ حتمي‌ و اجتناب‌ناپذير است‌.

برخي‌ از بيمه‌گذاران‌، قرارداد بيمه‌ براي‌ اموال‌ خود را براساس‌ ارزشهاي‌ مندرج‌ در دفاتر مالي‌ خويش‌ تنظيم‌ مي‌نمايند. بيشتر بيمه‌گذاراني‌ كه‌ از ميزان‌ خسارت‌ پرداختي ‌رضايت‌ ندارند، از اين‌ گروه‌ هستند، علت‌ چيست‌ ؟
پاسخ:
بيمه‌گذار براي‌ دريافت‌ خسارت‌ كامل‌، بايد اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ روز بيمه‌ كند. در صورتي‌ كه‌ اين‌ دسته‌ از بيمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتري‌ منهاي‌ استهلاك‌ مالي‌ بيمه‌ مي‌كنند كه ‌معمولا كمتر از ارزش‌ واقعي‌ است‌ و طبق‌ ماده ‌10 قانون‌ بيمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش‌ بيمه‌شده‌ به ‌ارزش‌ واقعي ‌پرداخت‌ مي‌شود.

در ايران‌، كدامين ‌سازمان‌ يا دستگاه‌ از منافع ‌بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ حمايت‌ مي‌كند ؟
پاسخ:
بيمه‌ مركزي‌ ايران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، كنترل‌ و هدايت‌ امر بيمه‌ در كشور، وظيفه‌ حفظ حقوق‌ بيمه‌گذاران‌ و بيمه‌شوندگان‌ را نيز بر عهده‌ دارد.

مشكل‌ هزينه‌هاي‌ جراحي ‌و بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ با بيمه‌ حل‌كرد ؟
پاسخ:
هزينه‌هاي‌ روزافزون‌ درماني‌، به ‌ويژه‌ هزينه‌هاي‌ جراحي‌ و بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌، يكي‌ از مشكلات‌ جدي ‌خانواده‌ها است‌. اين‌ هزينه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بيمه‌سرانه‌ معيني‌ مي‌توان‌ بيمه‌ كرد.

خانه‌ و اثاث‌ آنرا در مقابل‌ چه‌ خطرهايي‌ مي‌توان ‌بيمه‌ كرد ؟
پاسخ:
خانه‌ و اثاث‌ آنرا خطرهاي‌ مختلفي‌ تهديد مي‌كنند كه‌ همه ‌اين‌ خطرها قابل ‌بيمه‌شدن‌ هستند، مانند: آتش‌سوزي‌، انفجار، صاعقه‌، سيل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، تركيدگي‌ لوله‌آب‌، خرابيهاي‌ ناشي‌ از برف‌ و باران‌، شكست‌ يا تركيدگي ‌شيشه‌ و غيره‌.

در مقابل‌ ادعاي‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردي‌ مانند تركيدگي ‌لوله‌آب‌، ريزش‌ سقف‌ همسايه‌ طبقه‌ پايين‌ و ... چگونه‌ مي‌توان‌ آسوده‌خاطر شد ؟
پاسخ:
طبق‌ قانون‌ هركس‌ مال‌ غير را تلف‌ كند يا سبب‌ تلف‌ مال‌ غير شود، مسئول‌ است‌ و بايدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نمايد. ازطريق‌ بيمه‌ مسئوليت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ مي‌شود.

حادثه ‌چيست‌ و چه‌ خطرهايي‌ در بيمه‌ حوادث ‌بيمه‌ مي‌شوند ؟
پاسخ:
حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهاني‌ شديد كه‌ مستقيم بر اثر يك‌ نيروي‌ خارجي‌ و بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌، نقص‌ عضو يا صدمه‌ جسماني‌ وي‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب ‌نمي‌شود و صدمات‌ عصبي ‌تنها اگر ناشي‌ از آسيبهاي‌ عضوي‌ باشند، مشمول‌ بيمه‌ مي‌گردند.
بيمه‌ حوادث‌ بر چند نوع‌ است‌ ؟
پاسخ:
بيمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفي‌ دارد كه‌ برخي‌ از آنها به‌ شرح‌ زير است‌: 1- تمام‌ اوقات‌ 2- ناشي‌ از كار 3- زندگي‌خصوصي‌ 4- ورزشي‌ 5- رانندگي‌ 6- مسافرت ‌با هواپيما 7- مسافرت‌ با هر نوع‌ وسيله‌ نقليه 8- سرنشينان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري ‌زميني‌.

تأمين‌ آينده‌ فرزندان‌ چگونه‌ ميسر است‌ ؟
پاسخ:
انسان‌ هميشه‌ در انديشه‌ تأمين‌ معيشت ‌خانواده‌ خويش‌ پس ‌از مرگ‌ است‌. كساني‌ كه‌ براي‌ بازماندگان ‌خود، اندوخته‌اي ‌دارند، با خاطري‌ آسوده‌ زندگي‌ مي‌كنند اما آنها كه‌ ثروتي ‌ندارند نگران‌ آينده‌ فرزندان‌ خود هستند. بيمه ‌عمر و حوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ اين‌ نگراني‌ است‌. با پرداخت‌ حق ‌بيمه ‌معيني‌ كه‌ تنها درصدي‌ از درآمد انسان‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، مي‌توان‌ آينده‌ خانواده‌ را تأمين‌ كرد. استفاده‌كنندگاني‌ كه‌ نام‌ آنها را بيمه‌گذار اعلام‌ كرده‌، بي‌درنگ‌ مي‌توانند بعد از فوت ‌بيمه شده‌، بي‌آنكه‌ نياز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شركت‌ بيمه‌ دريافت‌ دارند. زيرا سرمايه‌ بيمه‌ عمر، ماترك‌ محسوب‌ نمي‌شود و ماليات‌ برارث‌ نيز بدان‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن ‌وجوه‌ اندك‌ در بانك‌ با خريد بيمه‌ عمر و حوادث‌ چيست‌ ؟
پاسخ:
براساس‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ به‌ پس‌اندازهاي‌ مردم ‌نزد بانكها، تنها كارمزد تعلق‌ مي‌گيرد، در حالي‌ كه‌ در بيمه‌هاي ‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براينكه‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از حق‌ بيمه‌ براي‌ بيمه‌گذار پس‌انداز مي‌شود، در صورت‌ وقوع ‌حادثه‌، حيات‌ يا فوت‌ بيمه‌شده‌ (هركدام‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ باشد) كل‌سرمايه‌ بيمه‌ نامه‌ به‌ خود بيمه‌گذار يا استفاده‌كنندگان ‌پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ سرمايه‌ در برخي ‌موارد، چندين‌ برابر حق‌ بيمه‌هاي‌ پرداختي‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌، بيمه‌گذار مي‌تواند از مزاياي‌ ديگري‌ نظير دريافت‌ وام‌ هم‌ بهره‌مند شود.

فايده‌ بيمه‌ اتكايي‌ چيست‌ ؟
پاسخ:
هرگاه ‌تأسيسات‌ زيربنايي‌ كه‌ از محل‌ ذخاير محدود ارزي‌ ساخته‌شده‌ (مانند نيروگاهها، سدها و مجتمعهاي‌ صنعتي‌) بر اثر حادثه‌اي‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت ‌وارده ‌تأمين‌ و نياز ارزي‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ كه‌ازشركتهاي‌ بيمه‌ اتكايي‌ خارجي‌ دريافت‌ مي‌گردد، تأمين ‌مي‌شود.

بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌ ؟ و ميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ چقدر است‌ ؟
پاسخ:
قانون‌ بيمه‌ اجباري ‌مسؤوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه ‌موتوري‌ زميني‌ در ايران‌، كليه‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي ‌مي‌داند كه‌ بر اثر حوادث ‌وسايل‌ نقليه‌ يا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌شود. بنابراين‌، دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ مزبور موظفند مسؤوليت‌ خود را بيمه‌ كنند. از آنجا كه‌ ميزان‌ خسارت‌ پرداختي‌ از بابت‌ بيمه‌ نامه‌ اجباري‌ ممكن‌ است‌ كافي‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شركتهاي‌ بيمه‌ به‌ صورت‌ اختياري ‌بيمه ‌مي‌كنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بيمه‌نامه ‌اجباري‌ شخص ‌ثالث‌ حداكثر خسارت‌ مالي‌ قابل‌ جبران ‌2،000،000 ريال‌ و حداكثر خسارت‌ جاني‌ قابل‌ پرداخت ‌80،000،000 ريال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختياري ‌بيمه‌ مي‌شود.

بيمه‌ حوادث‌ سرنشين‌ چيست‌ ؟
پاسخ:
هر شخصي‌ كه‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشين‌ وسيله‌ نقليه‌ بيمه‌شده‌ باشد اعم‌ از راننده‌ و ساير سرنشينان‌ و بر اثر حادثه ‌وسيله ‌نقليه‌ بيمه‌شده‌ جان‌ خود را از كف ‌بدهد يا مصدوم‌ و مجروح ‌شود، بيمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرايط بيمه‌، مبلغي‌ به‌عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ يا خود وي‌ پرداخت‌ خواهدكرد.

بيمه ‌مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث‌ چيست‌ ؟
پاسخ:
هر كسي‌ ممكن ‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملي‌ يا خودداري‌ از انجام‌ عملي ‌موجب‌ زيان‌ اشخاص‌ ديگر شود و ملزم‌ به‌ جبران‌ آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبيل‌ نيز ممكن‌ است‌ سبب ‌بروز خسارت‌ و زيان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بيمه‌ مسؤوليت‌ مدني‌ شخص‌ ثالث ‌بيمه‌گر جبران‌ چنين ‌خسارتهايي‌ را برعهده‌ مي‌گيرد.
بيمه‌ عمر چيست‌ و انواع‌ آن‌ كدام‌ است‌ ؟
پاسخ:
بيمه‌ عمر از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌هاي‌ اشخاص‌ است‌. در قرارداد بيمه‌ عمر، شركت‌ بيمه‌ در ازاي‌ دريافت‌ حق ‌بيمه ‌متعهد مي ‌شود كه‌ در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ يا زنده ‌ماندن‌ او، در زمان‌ معيني‌ سرمايه‌ بيمه‌شده‌ را به ‌طور يكجا يا به ‌صورت‌ مستمري‌ به‌ بيمه‌گذار يا شخص‌ ثالث‌ تعيين‌شده ‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بيمه‌هاي‌ عمر هم‌ عبارتند از: 1- بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ حيات‌ بيمه‌ شده‌ به‌اشكال‌مختلف 2- بيمه‌هاي‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ به ‌صور مختلف‌ 3- بيمه‌هاي ‌مختلط عمر كه‌ سرمايه ‌بيمه‌شده‌، در صورت‌ حيات‌ يا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت ‌مي‌شود.

چند نوع‌ بيمه‌ براي‌ اتوموبيل‌ وجود دارد ؟
پاسخ:
سه‌ نوع‌: 1- بيمه‌بدنه‌ 2- بيمه‌ شخص‌ ثالث‌ 3- بيمه‌ حوادث ‌سرنشين‌.بيمه‌بدنه‌، خسارتهاي‌ ناشي‌ از كدام‌ خطرها را جبران‌ مي‌كند ؟
پاسخ:
1- آتش‌سوزي‌، انفجار و صاعقه‌ 2- سرقت ‌كلي‌ اتوموبيل‌ و طبق‌ شرايط بيمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافي‌ و غيره‌ 3- واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسيله‌ نقليه‌ 4- هزينه‌ اياب‌ و ذهاب‌ ايامي‌ كه‌ اتومبيل‌ براي‌ بازسازي‌ در تعميرگاه‌ است‌

بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار چيست‌ ؟
پاسخ:
سازمانها و بانكها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خريد و احداث‌ مسكن‌، اموالي‌ را به‌ رهن‌ يا وثيقه‌ مي‌گيرند ليكن‌ در صورت ‌فوت‌ وام‌ گيرنده‌ ممكن‌ است‌ بازماندگان‌ وي‌ از پرداخت ‌وام‌ عاجز باشند، تنها راه‌ حل‌ اين‌ مشكل‌ بيمه‌است‌، با توجه ‌به‌ بيمه‌ عمر مانده‌ بدهكار، هرگاه‌ وام‌گيرنده‌ فوت‌ كند، بازپرداخت‌ اقساط باقيمانده‌ را شركت‌ بيمه‌ انجام ‌مي‌دهد و خانواده‌ وي‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ مي‌شود.

  • تهران خیابان کارگر شمالی روبه روی مرکز قلب تهران خیابان دانش ثانی پلاک 10
  • 88090909
  • 88022323
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آماربازدیدکنندگان

0033733
امروز
دیروز
این هفته
هفته پیش
این ماه
ماه قبل
تاکنون
65
71
350
350
835
774
33733

پیشبینی امروز
120

15.45%
17.25%
14.90%
1.90%
0.07%
50.42%

Your IP:54.80.115.140